Asher Aud overledenIn Memoriam

In Memoriam Asher Aud (Sieradski)

In zijn woonplaats Jeruzalem is gisteren Asher Aud overleden. Asher, overlevende van Auschwitz, was een wonderbaarlijke man die zijn leven in dienst heeft gesteld om andere Holocaust overlevenden te helpen en die door het vertellen van zijn overlevingsverhaal de geschiedenis en de hoop voor het Joodse volk levend hield. Hij begeleidde vele reizen naar Auschwitz om ter plekke de jeugd vanuit de gehele wereld zijn afschuwelijke ervaringen en over de opbouw van zijn leven daarna te vertellen. Dat deed hij tevens vaak in Yad Vashem voor groepen bezoekers. Hij is meermalen onderscheiden in Israël en daarbuiten voor zijn uitzonderlijke werk en heeft in het recente verleden de Bondsdag in Duitsland toegesproken. Na de donkere oorlogsjaren emigreerde hij naar Israel en bouwde zijn leven op met zijn vrouw. Zij startten een gezin, dat thans weer bestaat uit vier generaties. Zoals Asher vaak zei: zijn overwinning op diegenen die geprobeerd hebben het Joodse volk uit te roeien.

Wij hebben Asher drie jaar geleden leren kennen toen hij als gast van onze Stichting Collectieve Israël Actie hier was en wij hebben hem daarna jaarlijks in Jeruzalem bezocht. Vaak hadden we ook telefonisch contact.  Altijd vrolijk, altijd positief, altijd gastvrij en altijd bezig voor “zijn passie”, het helpen van andere overlevenden. Tijdens zijn laatste reis naar Polen werd hij ernstig ziek en werd, ironisch, opgenomen in een ziekenhuis vlakbij Auschwitz. Tijdens een telefoongesprek zei hij dat ze hem destijds niet klein kregen en nu ook niet. Na twee weken mocht hij weer naar Israël reizen maar eigenlijk is hij daarna nooit echt hersteld.

Wij zullen deze unieke man missen en zijn levensverhaal nooit vergeten. Zijn kracht en doorzettingsvermogen zullen een voorbeeld blijven. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel sterkte en moge zijn nagedachtenis hun de kracht en troost  geven dit verlies te dragen en dat zij alleen nog simches mogen beleven.


Freddy Hollander

Yesterday the sad news arrived of the passing away of Asher Aud in Jerusalem. Asher, Auschwitz survivor, was a remarkable man who sacrificed part of his life to help other survivors and by telling his unique story kept history and hope alive. He accompanied numerous trips to Auschwitz in order to tell about his terrible experience and the resurrection of his life after the camps to groups of young people. He often lectured in Yad Vashem for groups of visitors. He was honoured with many awards and only recently addressed the German Parliament. After the war he emigrated to Israel en built himself a life with his wife. They started a family that nowadays consists of four generations. As Asher often said: his victory over those who tried to annihilate the Jewish people.

We came to know Asher some three years ago as a guest of CIA and met him every year after that in Jerusalem. Often we would talk on the phone. Always happy, always positive and always busy with his passion, helping other survivors. He became severely ill during his last trip to Poland and was, ironically, admitted to a hospital near Auschwitz. During a phone call he said “They could not kill me then, they will not succeed now” After two weeks he returned to Israel but never really fully recovered. 

We will miss this unique man with his remarkable life story. His perseverance and strength will remain an example. May the memory of Asher give his wife, children, grandchildren and great grandchildren the strength and comfort to carry this loss. 

Freddy Hollander