Gedragscode & KlachtenprocedureFONDSENWERVING EN COMMUNICATIE

 • Het gedrag van de medewerkers van de CIA kenmerkt zich door respect voor natuurlijke en rechtspersonen die worden benaderd in het kader van fondsenwervende werkzaamheden. Daarin staat eerlijkheid, integriteit, oprechtheid en waardigheid voorop, opdat het imago van de CIA en het publieke vertrouwen daarin niet wordt geschaad.
 • Medewerkers van de CIA handelen bij hun werkzaamheden conform de wet, vigerende regelgeving en de goede zeden.
 • Medewerkers van de CIA doen alles om te voorkomen dat door hun toedoen het imago van andere fondsenwervende instellingen en van fondsenwerving in het algemeen wordt geschaad.
 • Medewerkers van de CIA verrichten geen fondsenwervende werkzaamheden uit persoonlijk winstbejag.
 • Medewerkers van de CIA leven deze gedragscode consequent na en stimuleren anderen hen daarin te volgen.
 • Medewerkers van de CIA misleiden geen natuurlijke of rechtspersonen bij hun fondsenwervende werkzaamheden (geven geen misleidende informatie).
 • Medewerkers zijn bereid al die informatie te verstrekken, waarvan men in redelijkheid kan aannemen dat die relevant is in het kader van de fondsenwerving, ongeacht of deze informatie daarop een nadelige invloed kan hebben.
 • Medewerkers van de CIA maken in hun fondsenwervende informatie geen vergelijking met andere fondsenwervende instellingen in de zin van ‘beter dan’.
 • Medewerkers van de CIA onthouden zich van intimiderend gedrag bij hun fondsenwervende werkzaamheden.
 • Medewerkers van de CIA brengen de informatie die zij in hun functie in vertrouwen hebben gekregen van bijvoorbeeld hun werkgever en gevers, niet naar buiten zonder expliciete en voorafgaande toestemming van de desbetreffende bron.
 • Medewerkers van de CIA respecteren de privacy, de vrijheid van keuze en de belangen van een ieder die in aanraking komt met hun organisatie, in het bijzonder in het kader van hun fondsenwervende werkzaamheden.
 • Medewerkers van de CIA geven zich er rekenschap van dat het geven in eerste instantie en ten principale gebeurt op basis van vrijwilligheid, ook indien dit gebeurt in het kader van een schriftelijke overeenkomst.
 • Medewerkers van de CIA brengen derden die in opdracht van de stichting werven op de hoogte van deze gedragscode. Deze gedragscode wordt aan toekomstige CIA medewerkers uitgereikt met het verzoek deze getekend in te leveren. Deze gedragscode ligt ter inzage op het CIA kantoor en wordt op de website gepubliceerd.

KLACHTENPROCEDURE

Er bestaat een klachtenprocedure conform voorschrift van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Klachten worden hierbij ingeschreven in een register, waarin verder ook de afhandeling van elke klacht wordt beschreven. De afhandeling van klachten gebeurt door de directie en vindt in de regel schriftelijk plaats. U kunt uw klacht melden via ons contactformulier op deze website.

STATUTEN

Bijgaand vindt u onze statuten.