Vragen & AntwoordenDEZE VRAGEN WORDEN ONS VAAK GESTELD

1. Wat is een geoormerkte gift?

Dit zijn giften die bestemd zijn voor een door de gever specifiek bepaald doel of project in Israel. Bij de CIA kan dat bestaan uit projecten van de CIA/Keren Hayesod, onze partner in Israel, of andere niet Keren Hayesod projecten.

2. Wat is ‘free money’?

De gever heeft geen specifieke bestemming opgegeven voor zijn of haar gift. De gift is bedoeld voor een van de projecten van de CIA/Keren Hayesod.

3. Wat zijn CIA projecten?

Dit zijn bijvoorbeeld Amigour, Ayalim, Net@, Youth Futures en Jeugddorpen. Op onze website vindt u alle informatie over deze projecten.

4. Waarom geeft de gever een geoormerkte gift aan de CIA?

De CIA heeft een controlerende taak. Wij bekijken voor u of het project of doel in Israel waar de gift naartoe gaat de juiste organisatie is en of de organisatie voldoet aan de juiste kwalificaties. Een andere reden kan zijn: de ANBI-status van de CIA. Wanneer het project of doel geen organisatie in Nederland heeft met een ANBI status, zorgt de CIA ervoor dat uw gift bij de juiste organisatie in Israel terechtkomt.

5. Waarom zou ik aan een CIA project geven?

CIA werkt in partnerschap met Keren Hayesod en de wereldwijde Jewish Agency, om de nationale prioriteiten van de staat Israel en de Israelische samenleving verder te bevorderen. Dit, met speciale nadruk op de kansarmen in de samenleving, het zorgen voor achtergestelde en kansarme jongeren, het stimuleren van aliya, het uitvoeren van reddingsoperaties en het verbinden van Joodse jongeren in de Diaspora met Israel en het Joodse leven.

6. Wat zijn de gebruikelijke kosten van een goede-doelenorganisatie?

Volgens het CBF-reglement mag een goede-doelenorganisatie maximaal 25% van haar fondsenwerving aan kosten uitgeven. De kosten van de CIA zijn ruim onder deze norm. De afgelopen jaren bevinden de kosten zich tussen de 6% en 12%. Onze doelstelling is de kosten zo laag mogelijk te houden, bij voorkeur lager dan 10%.

7. Wat is het CBF?

CBF betekent Centraal Bureau Fondsenwerving. De taken van het CBF zijn:

  • Ontwikkelen van regelgeving voor een betrouwbare en verantwoorde werving en besteding van de fondsen en het toetsen van de naleving van de regels door individuele instellingen, op hun verzoek.
  • In onafhankelijkheid signaleren en documenteren van zaken die van belang kunnen zijn bij de fondsenwerving en besteding.
  • Verstrekken van informatie en advies aan publiek, overheden en instellingen. Hiervan afgeleide taken zijn:
  • Verrichten van beoordelingen.
  • Toezicht op verantwoorde fondsenwerving en besteding.
  • Verstrekken van voorlichting en advies.

Meer informatie vindt u op de website van het CBF: www.cbf.nl

8. Wat is een ANBI status?

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanaf 2008 dient een goede-doeleninstelling in het bezit te zijn van een ANBI-beschikking waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

U kunt ons vinden door Stichting Collectieve Israel Actie te zoeken via de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

9. Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst?

De ANBI-beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goede-doeleninstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan. Inkomsten: Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over:

  • Vennootschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Schenk- en erfbelasting Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting.

De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast. Donateurs/Erflaters: Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting. De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

Meer informatie vindt u op: www.anbi.nl